ALGEMENE VOORWAARDEN GRAFICA BV

Ondernemingsgegevens

Grafica BV (hierna Grafica)
Gentstraat 171, bus 101 te 9700 Oudenaarde
Ondernemingsnummer: 0656.529.949

Info@grafica.buro.be
+32 55 30 31 55

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Alleen deze algemene voorwaarden, naast de eventuele bijzonder voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten of andere manieren van samenwerking met Grafica.

1.2 Deze voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene en/of bijzondere voorwaarden. De opdrachtgever wordt geacht deze voorwaarden te kennen en onherroepelijk te aanvaarden door het plaatsen van een bestelling en verzaakt hierbij uitdrukkelijk en volledig aan de toepasselijkheid van zijn eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde consulteerbaar op de website https://www.grafica-buro.be/algemene-voorwaarden/.

1.4 Afwijkingen van de algemene en/of bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door partijen.

1.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2: Voorwerp

Grafica is een communicatiehuis met een team aan marketeers, grafisch vormgevers, webdevelopers, copywriters en fotografen. 

De concreet uit te voeren diensten en te leveren producten zullen nader omschreven worden in de offerte. De door Grafica uit te voeren opdrachten worden individueel bepaald.

Artikel 3: Offertes

3.1 De offertes van Grafica zijn, tenzij anders vermeld, 30 dagen geldig. Tenzij anders tussen de partijen overeengekomen, zijn offertes vrijblijvend onder voorbehoud. Opdrachten worden slechts beschouwd als definitief nadat ze uitdrukkelijk door Grafica zijn aanvaard.

3.2 De prijzen vermeld in de offerte zijn een indicatie op basis van de vermoedelijke diensten. Het gaat in de offertes om een eerste inschatting naar best vermogen.

3.3 De prijzen in de offerte zijn bepaald en gebaseerd in de veronderstelling dat de totaliteit van de werken wordt besteld. Wanneer de opdrachtgever bepaalde posten of artikels wenst te schrappen uit de offerte, is het mogelijk dat een herziening van de prijs van de overige artikels of diensten nodig is. Dit vloeit voort uit het feit dat een aantal vaste kosten verdeeld worden over verschillende artikels en diensten. Indien de opdrachtgever bepaalde artikels wenst te schrappen, deelt zij dit schriftelijk mee voor ondertekening van de offerte. 

3.3 Alle vermeldingen opgenomen in de offerte zijn aanvullend op de hier vermelde voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden in de offerte en de algemene voorwaarden, zijn steeds de algemene voorwaarden van toepassing. 

3.2 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Grafica, incl. Bravoo en/of Educa zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever.  

Artikel 4: Prijsopgave

4.1 De tussen de partijen gehanteerde prijs wordt uiteengezet in de offerte. Vanaf de ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de in de offerte opgegeven prijzen.

4.2 Alle werken die niet zijn opgenomen in de offerte zijn meerwerken en worden aangerekend in regie aan het huidig uurtarief excl. BTW en vermeerderd met de eventuele materiaalkost.

4.3 Onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

4.4 De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. 

4.5 De prijzen vermeld op de offerte zijn een indicatie, zonder rekening te houden met eventuele evoluties op de markt. De prijs vermeld in de offerte kan wijzigingen ondergaan door elementen onafhankelijk van de wil van Grafica.  Grafica heeft te allen tijde het recht om de prijzen aan te passen indien dit nodig zou zijn om eigen kosten te compenseren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: (i) een prijsstijging van de grondstoffen, goederen of diensten nodig om de goederen te produceren alsook een stijging van de prijs van onze eigen leveranciers m.b.t. goederen die wij aan de opdrachtgever moeten leveren; (ii) veranderingen in het type, het ontwerp, de kwaliteit, de verpakkings-, verzendings- en leveringswijzen of andere specificaties met betrekking tot de goederen in de offerte of de orderbevestiging; (iii) volumetekorten en (iv) onverwachte gebeurtenissen waarover wij redelijkerwijze geen controle hebben en die de uitvoering van de overeenkomst door ons bemoeilijken.

4.6 Indien Grafica door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden extra worden gehonoreerd. Voornoemde eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan het huidig uurtarief, btw excl.

4.7 De opdracht wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van een voorschot, zoals voorzien in de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte. 

4.8 Met betrekking tot opdrachten inzake grafische diensten en illustraties, wordt standaard voorzien in twee verbeterrondes, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Wanneer meer verbeterrondes nodig zijn, zullen deze vergoed dienen te worden volgens het huidig uurtarief, excl. BTW.

Artikel 5: Schriftelijke bevestiging

5.1 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Grafica wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. 

5.2 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Grafica met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken binden Grafica maar nadat deze schriftelijk door Grafica zijn bevestigd.

Artikel 6: Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

6.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dienen alle betrokkenen hiervan op de hoogte te worden gesteld. 

6.2 Op verzoek van Grafica dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 7: Verstrekken van gegevens

7.1 Grafica is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen (inclusief foto’s, teksten, logo’s, beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de opdrachtgever zelf op haar website en mogelijke andere systemen plaatst. 

7.2 De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen. Alle mogelijke (on)rechtstreekse vormen van auteursrechten en van naburige rechten zijn dan ook niet inbegrepen in de ontwerpkosten. Ook als de opdrachtgever (mondeling) toekent teksten/ beeldmateriaal te gebruiken van vorige website en/of beschikbaar materiaal vb. drukwerk, kan Grafica nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan en is de opdrachtgever 100% verantwoordelijk voor het externe materiaal dat gebruikt wordt bij de oplevering. 

7.3 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Grafica mogelijk te maken, dit in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

Artikel 8: Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Grafica houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Grafica, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

Artikel 9: Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Artikel 10: Termijn van levering

10.1 De door Grafica vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn louter indicatief, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. 

10.2 Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van de betalingsverplichtingen of een ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11: Auteursrecht en industriële eigendom

11.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Grafica, komen toe aan Grafica. 

11.2 Grafica garandeert, dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken met betrekking tot zaken die door haar werden ontworpen en/of geleverd. 

11.3 Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Grafica en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Grafica.

Artikel 12: Onderzoek naar het bestaan van rechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Grafica het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermings-vormen voor de opdrachtgever.

12.2 Grafica heeft de expertise in huis om een woord- of beeldmerk voor u ontwikkelen. 

12.3 Grafica wenst de opdrachtgever er wel op te wijzen dat zij niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken, merk, tekening, model, e.d. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk. Grafica kan niet verantwoordelijk gesteld worden, indien bepaalde tekens eerder door derden werden gebruikt en/of geregistreerd als merk. Wij bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met een gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.

Artikel 13: Naamsvermelding

Grafica is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Grafica is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Grafica openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

14.1 Grafica blijft, in afwijking van artikel 1583 Oud BW, eigenaar van alle geleverde of nog te leveren zaken (aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d.) die zij aan de opdrachtgever verkoopt, totdat de prijs van deze zaken volledig is betaald. 

14.2 Artikel 14.1 doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. 

14.3 De opdrachtgever is verplicht Grafica onmiddellijk (maximaal binnen 48 uur na kennisname van de contractant) schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten zouden kunnen doen gelden op zaken op welke krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

14.4 Indien Grafica werkt met beeldmateriaal en teksten die door de opdrachtgever worden aangeleverd, blijven deze eigendom van de opdrachtgever. Grafica zal eigenaar blijven van de structuur en/of het ontwerp dat ontworpen wordt aan de hand van dit beeldmateriaal en deze teksten. 

Artikel 15: Het gebruik

15.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Grafica, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp (voor zover dit betreft: het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen). 

15.2 In de tussen partijen overeengekomen vergoeding is de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp (zoals hierboven omschreven) inbegrepen.

15.3 Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

Artikel 16: Wijzigingen

Bij opdrachten die betrekking hebben tot ontwerp en drukwerk is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Grafica veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Grafica als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, conform de gebruikelijke tarieven die door Grafica gehanteerd worden.

Artikel 17: Referentie

De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door Grafica voor opdrachtgever ontwikkelde producten en realisaties worden opgenomen in het referentie-portfolio van Grafica en door Grafica mag gebruikt worden als promotiemateriaal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 17: Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Grafica kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Artikel 18: Overmacht

18.1 Overmacht is elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van Grafica en die haar dwingt haar diensten tijdelijk of definitief stop te zetten. Voorbeelden hiervan zijn brand, ontploffingen, stroompannes, aardbevingen, storm of andere weersomstandigheden, oorlog, revoluties, stakingen, blokkades, rellen, epidemieën, pandemieën, machinebreuk, cyberaanvallen, de stopzetting van werkzaamheden van derde partijen waarvan Grafica afhankelijk is of eender welke omstandigheden waardoor Grafica geen beroep meer kan doen op de diensten van derden, …

18.2 In geval van een overmachtssituatie waardoor Grafica niet meer aan haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de klant kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Grafica alsnog in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat Grafica hierdoor in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Grafica tot enige schadevergoeding gehouden kan worden. 

18.3 Indien Grafica gedurende meer dan 2 weken de overeenkomst niet kan uitvoeren, zullen partijen met elkaar overleggen aangaande de toekomstige uitvoering van de overeenkomst. Indien niet tot een vergelijk kan worden gekomen zal elk van de partijen de mogelijkheid hebben de overeenkomst te beëindigen, zonder inachtname van een opzeggingstermijn of -vergoeding.

18.4 De beëindiging zal aan de andere partij ter kennis gebracht worden met een aangetekende brief. Teneinde zich geldig op de beëindiging wegens overmacht te kunnen beroepen, dient de aangetekende brief verzonden te worden binnen de twee werkdagen nadat er zekerheid bestaat omtrent het bestaan van de overmacht.

Artikel 19: Facturatie

19.1 Grafica heeft het recht om, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

19.2 Facturatie zal elektronisch worden doorgestuurd naar de opdrachtgever. Alle facturen zijn betaalbaar te Oudenaarde en via overschrijving op bankrekening van de maatschappelijke zetel van Grafica.

19.3 De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

19.4 Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlinterest op van 10% per jaar op het factuurbedrag incl. BTW, zelfs indien een termijn van respijt wordt toegekend. In hetzelfde geval wordt het schuldsaldo bovendien verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de factuur ter dekking van de buitengerechtelijke inningskost, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de kosten van gebeurlijke inning of eventuele gerechtskosten die aan Grafica toekomen.

19.5 Indien er verschillende openstaande facturen zijn, zal de forfaitaire schadevergoeding op elk van de facturen verschuldigd zijn.

19.6 Laattijdige betaling van één factuur zal tot gevolg hebben dat niet alleen alle diensten worden opgeschort, maar ook alle openstaande facturen worden onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar. 

19.7 Bij laattijdige betaling worden alle door Grafica binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Artikel 20: Herroepen opdracht

20.1 Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Grafica zou toekomen bij vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

20.2 Bij het vroegtijdig stopzetten van de opdracht, na goedkeuring van de offerte, door de opdrachtgever, zal Grafica de keuze hebben om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te eisen, dan wel om een schadevergoeding te vorderen bovenop de reeds gepresteerde werkzaamheden van 30% van het totaal bedrag van de bestelling, verminderd met de reeds betaalde bedragen. 

20.3 In geval van gedeeltelijke herroeping van de opdracht wordt de schadevergoeding berekend op het bedrag dat correspondeert met het geannuleerde gedeelte.

Artikel 21: Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Grafica bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde duur. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

Artikel 22: Beëindigen opdracht

22.1 Wanneer van Grafica niet kan worden verlangd haar opdracht verder te zetten, omwille van omstandigheden onafhankelijk van haar wil, heeft Grafica het recht de opdracht neer te leggen, zonder dat ze tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. 

22.2 Grafica zal bij de beëindiging van de overeenkomst wel nog recht hebben op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte diensten en een vergoeding voor de tot op dat moment gemaakte kosten. Grafica zal dan ook de tot op dat moment bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking stellen. 

22.3 Als redelijkerwijs niet verlangd kan worden van Grafica dat ze de opdracht verder zal vervullen, door toedoen van de opdrachtgever, heeft Grafica het recht om de opdracht neer te leggen en zal ze recht hebben op de volledige vergoeding die was overeengekomen voor de opdracht.

Artikel 23: Aansprakelijkheid

23.1 Grafica kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven voor dit ontwerp. Bij gebrek aan uitdrukkelijke goedkeuring, zal de goedkeuring geacht worden stilzwijgend te zijn gebeurd. 

23.2 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 

23.3 Grafica draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van derden, ze is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten.

23.4 In geval er sprake is van schade, kan deze geen aanleiding geven tot een opschorting van betaling of niet-betaling van facturen. Schuldvergelijking met het bedrag van de factuur is uitgesloten.

23.4 De schade waarvoor Grafica aansprakelijk zou kunnen zijn, kan nooit hoger zijn dan de waarde van de overeenkomst.

Artikel 24: Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Grafica voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

Artikel 25: Domeinnaam en webhosting

25.1 Grafica treedt enkel op als bemiddelaar voor de opdrachtgever bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres en het verlenen van een webhosting.

25.2 De aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties, dewelke beslissen over de toekenning.

25.3 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik ervan. De opdrachtgever vrijwaart Grafica tegen iedere aanspraak van derden i.v.m. het gebruik van de domeinnaam.

25.4 Grafica is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website. Grafica kan de opdrachtgever wel vrijblijvend in contact brengen met partners die de opdrachtgever hierin kunnen begeleiden.

25.5 Grafica werkt voor het aanbod van haar websites, domeinnamen, en hostings samen met SiteManager NV. Grafica kan dus niet aansprakelijk gesteld worden indien deze in onderaanneming de functionaliteiten niet meer aanbieden om hun werk te kunnen uitvoeren.

25.6 Grafica sluit met SiteManager NV, evenals met elk van haar onderaannemers, een verwerkersovereenkomst waarin o.m. wordt gestipuleerd dat SiteManager alle persoons-gegevens op een GDPR -conforme manier dient te behandelen en de nodige passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen dient te nemen in het kader van gegevensbeveiliging.

Artikel 26: Websites

26.1 Grafica behoudt zich het recht om naar eigen goeddunken de services geheel of gedeeltelijk op elk gewenst moment tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, inclusief het opleggen van limieten aan bepaalde functies en services of beperking van de toegang tot delen of alle services, met of zonder kennisgeving. 

26.2 De opdrachtgever stemt ermee in dat Grafica niet aansprakelijk is jegens de opdrachtgever of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de service. De opdrachtgever stemt er verder mee in dat Grafica het recht heeft om elke functie van de site te verwijderen, met of zonder kennisgeving, op elk moment, naar eigen goeddunken van Grafica, als Grafica de functie om welke reden dan ook niet meer aanbiedt.

Artikel 27: Onderhoudscontract website

Na de contractuele garantieperiode van 4 weken na oplevering van de website kan de opdrachtgever ervoor kiezen dat Grafica de website onderhoudt via een onderhoudscontract, hetwelk toelaat een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste prijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 28: GDPR en privacy

28.1 Grafica hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. De opdrachtgever wordt over de bescherming van persoonsgegevens geïnformeerd in de privacy policy, zoals deze wordt opgenomen op de website (https://www.grafica.be/ privacy). 

28.2 Op grond van de overeenkomst is het mogelijk dat persoonsgegevens worden verwerkt voor de doeleinden zoals voortvloeiend uit de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De persoonsgegevens zullen alleen verwerkt worden indien dit noodzakelijk voortvloeit uit de uitvoering van de overeenkomst. Indien Grafica persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden, zal zij hiervoor voorafgaandelijk toestemming vragen. 

Artikel 29: Betwistingen

29.1 De opdrachtgever zal zijn klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of facturen per aangetekend schrijven, met aanduiding van de redenen van protest, kenbaar maken aan Grafica binnen 8 dagen na factuurdatum. 

29.2 Klachten schorsen de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet. De klachten moeten duidelijk omschreven zijn, zodat Grafica de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen voor zover deze gegrond zijn. Bij gebrek aan klachten wordt de opdrachtgever geacht de geleverde diensten, goederen en overgemaakte facturen te aanvaarden. 

29.3 Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de plaats van de maatschappelijke zetel van Grafica. Grafica behoudt zich het recht voor om derhalve afstand te doen van deze bevoegdheidsclausule als zij dit nuttig zou achten.

29.4 Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.

© 2024 GRAFICA CREATIEVE LOFT  Privacy beleid - Cookie beleid - Algemene voorwaarden